Vybrané změny v zákoně o dani z přidané hodnoty k 1. 7. 2017

-
Kategorie: účetnictví

Dne 16. 6. 2017 do Sbírky zákonů přibyl zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny v zákoně o dani z přidané hodnoty. Jaké například přináší k 1. 7. 2017 změny?

Aplikace DPH u mank a škod

Vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu daně plátce musí provést při nedoložených případech zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku.

Rozšíření uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zavádí režim přenesení daňové povinnosti při:

  • poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata
  • dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci
  • poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci
  • dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky
  • dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem.

Zavedení nového přístupu k přijatým úplatám

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, že úplata za plnění je, byť jen částečně, poskytnuta virtuální měnou.

Zrušení speciálního ustanovení pro uplatňování DPH u společností

Specifická úprava registrace a postupů při správě daně u společnosti se ruší a nově se postupuje podle obecných principů DPH. Nové podmínky jsou postaveny na individuálním působení každého člena (společníka), tzn. každý společník sleduje svůj obrat samostatně.
Dále si společník povede v evidenci pro účely DPH veškeré údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) a bude je také uvádět v daňovém přiznání. V souhrnném hlášení zaznamená údaje o svých uskutečněných přeshraničních plněních a v kontrolním hlášení pak údaje o svých uskutečněných a přijatých plněních.


Při vystavování daňových dokladů se na každého společníka, který uskutečňuje ekonomickou činnost v rámci společnosti, vztahují ustanovení § 27 a násl. zákona o DPH.


Při rušení registrace postupuje každý společník jako každý jiný plátce. Společníci, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, mohou využít přechodné období a postupovat podle ní dále při uplatňování DPH, nejdéle však do 31. 12. 2018

Zdroje: newwaveservice.cz, portal.pohoda.cz

Fotografie: pexels.com