Úpravy programu Antivirus ke dni 31. 3. 2020

-
Kategorie: účetnictví

31. 3. 2020 vláda schválila úpravy programu Antivirus. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech. Došlo tak ke sloučení původně navrhovaných a zveřejněných pěti režimů do režimů dvou, a to režimu A a B (podmínky se výrazně nezměnily).

Podle nového znění programu bude stát poskytovat podporu v následující podobě:

Režim A - nucené omezení provozu na základě krizového opatření a karanténa

  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku (překážka na straně zaměstnance)
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy (překážka na straně zaměstnavatele).

U tohoto režimu by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 39 000 Kč. 

Režim B - související hospodářské potíže

  • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

U tohoto režimu by měl stát zaměstnavatelům uhradit příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však do výše 29 000 Kč.

Výše kompenzací zaměstnavatelům u obou režimů je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč), v režimu A jako 80 % a v režimu B jako 60 % z této částky.  

Současně byly schváleny a oznámeny i další parametry, které bude muset zaměstnavatel splnit pro vznik nároku na kompenzaci, a to:

  1. zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
  2. zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době a nesmí mu být dána výpověď, s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) zákoníku práce (případy udělení výpovědi z důvodu porušování povinností ze strany zaměstnance)
  3. týká se společností v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
  4. zaměstnavatel musí vyplatit mzdu (myšlena zřejmě náhrada mzdy) a odvést odvody. 

Podle informací dostupných na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí by se měl program Antivirus spustit 1. dubna, webová aplikace za účelem podání žádostí pak 6. dubna. Mezi podáním žádosti a výplatou příspěvku Úřadem práce by měla být prodleva jen v řádu několika dní. 

Podávání žádostí o všechny příspěvky bude probíhat výhradně elektronicky. 

Závěrem upozorňujeme, že 31. 3. 2020 vláda schválila Cílený program podpory zaměstnanosti (dále jen „Cílený program“), odhad nákladů na jeho realizaci a harmonogram jeho čerpání.  Podle Cíleného programu je období uznatelnosti nákladů v rámci programu Antivirus předběžně stanoveno do 30. dubna 2020 včetně s možností případného prodloužení. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen 2020. Z programu Antivirus lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaměstnavatelů vzniklých po datu 12. 3. 2020 včetně (vyhlášení nouzového stavu). Prodloužení programu Antivirus je podmíněno schválením vlády. 

Nelze vyloučit, že nad rámec už schválených a zveřejněných podmínek bude čerpání příspěvků podmíněno dalšími požadavky, které nebyly ještě zveřejněny. Takovou možnost fakticky připouští i Cílený program, když uvádí, že ministerstvo práce a sociálních věcí je oprávněno dále zpřesnit podmínky poskytnutí příspěvku prostřednictvím vnitřního aktu řízení, a to v souladu s programem Antivirus schváleným vládou. 

Jitka Košíková, daňová poradkyně, Consultatio spol. s r.o.

Zdroj informací: MPSV ČR

Fotografie: Wikipedia.org